Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.33.37; 86.01 -  
  Dạng tài liệu Bài trích tạp chí 
  Tác giả Thu Hường 
  Nhan đề: Vệ sinh an toàn lao động thực trạng và giải pháp 
  Nguồn trích: Con số và sự kiện 
  Năm xuất bản: 2007 
  Số:
  Trang 28-30 
  ISSN: 0866-7322 
  Từ khóa: Vê sinh lao động; An toàn lao động; Hiện trạng; Giải pháp 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 126 
  [Xem tòan văn]