Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 86.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu Bài trích tạp chí 
  Tác giả Đăng Duy; Ngọc Cảnh 
  Nhan đề: Báo động tình trạng vi phạm an toàn lao động 
  Nguồn trích: TC Điện lực 
  Năm xuất bản: 2006 
  Số:
  Trang 7-8 
  Từ khóa: Lao động; Vi phạm; Báo động; Tai nạn lao động 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 19 
  [Xem tòan văn]