Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 86.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu Bài trích tạp chí 
  Nhan đề: An toàn lao động: Cuộc chiến của toàn cầu 
  Nguồn trích: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
  Năm xuất bản: 2009 
  Số:
  Trang 42-43 
  ISSN: 1859-0284 
  Từ khóa: An toàn lao động; Tai nạn lao động; Nguy cơ; Sức khoẻ; Bệnh nghề nghiệp 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 121 
  [Xem tòan văn]