Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.63.51; 13.11.24 -  
  Dạng tài liệu Bài trích tạp chí 
  Tác giả Hoàng Linh 
  Nhan đề: An toàn lao động yếu tố không thể thiếu trong văn hóa doanh nghiệp 
  Nguồn trích: TC Bảo hộ lao động 
  Năm xuất bản: 2008 
  Số:
  Trang 12-13,22 
  ISSN: 0866-8515 
  Từ khóa: Lao động; An toàn lao động; Văn hóa; Doanh nghiệp 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv 34 
  [Xem tòan văn]