Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.63 - Luật lao động 
  Dạng tài liệu Bài trích TC 
  Tác giả Nguyễn Thị Kim Dung; Trần Thị Thu Hương 
  Nhan đề: Xây dựng và áp dụng chính sách an toàn lao động và đào tạo nghề cho người lao động tại các khu sản xuất tập trung: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam 
  Nguồn trích: Quản lý kinh tế 
  Năm xuất bản: 2010 
  Số: 35 
  Trang 61-68 
  ISSN: 1859-039X 
  Từ khóa: Lao động; An toàn lao đọng; Đào tạo nghề; Người lao động; Khu sản xuất 
  Từ khóa địa lý: Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv298 
  [Xem tòan văn]