Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.63.51 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả SZIRACZKY GYORGY 
  Nhan đề: An toàn lao động đồng nghĩa với phát triển bền vững 
  Nguồn trích: Bảo hộ Lao động 
  Năm xuất bản: 2012 
  Số:
  Trang 11, 14 
  ISSN: 0866-8515 
  Từ khóa: Lao động; An toàn; Phát triển bền vững; Nhận thức; Trách nhiệm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv34 
  [Xem tòan văn]