Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 86.01; 76.33.37 -  
  Dạng tài liệu Bài trích tạp chí 
  Tác giả Phạm Thị Hải Chuyền 
  Nhan đề: Tăng cường văn hoá an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc 
  Nguồn trích: TC Lao động và Xã hội 
  Năm xuất bản: 2013 
  Số: 451 
  Trang 1-3 
  ISSN: 0866-7643 
  Từ khóa: An toàn lao động; Vệ sinh lao động; Bệnh nghề nghiệp; Tai nạn lao động; Cháy nổ; Nơi làm việc; Biện pháp phòng ngừa 
  Kí hiệu kho: TTTTKHCNQG, CVv 218