Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thị Minh Tuyết 
  Nhan đề: Đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 30-33 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng; Đoàn kết; Thống nhất 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]