Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05; 06.71.07 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Thông 
  Nhan đề: Đảng Bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (1996-2010) 
  Nguồn trích: Lịch sử Đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 91-95 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng bộ; Nông nghiệp; Kinh tế; Lãnh đạo; Cơ cấu; Giai đoạn; Hải Phòng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv243 
  [Xem tòan văn]