Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 03.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Kiều Thị yến 
  Nhan đề: Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp giá trị lý luận và thực tiễn 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 34-37 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Nông nghiệp; Lý luận; Quan điểm; Phát triển; Giá trị; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]