Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.63.35 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phan Văn Rân 
  Nhan đề: Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 38-43 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Nguồn nhân lực; Giáo dục; Đào tạo; Việt Nam; Hoa Kỳ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]