Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.71.03 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Ngọc Trâm; Phạm Mạnh Tráng 
  Nhan đề: Phát triển ngành công nghiệp dầu khí (trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
  Nguồn trích: Lịch sử Đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 96-99 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Công nghiệp; Dầu khí; Phát triển; Vũng Tàu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv243 
  [Xem tòan văn]