Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.71.07 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Mạnh Tưởng 
  Nhan đề: Thành tựu về phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Gia Lâm (2003-2015) 
  Nguồn trích: Lịch sử Đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 100-102 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Kinh tế; Nông nghiệp; Giai đoạn; Gia Lâm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv243 
  [Xem tòan văn]