Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.51.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Văn Quảng 
  Nhan đề: Hội nhập kinh tế quốc tế một số vấn đề lý luận và thực tiễn 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 50-54 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Kinh tế; Quốc tế; Hội nhập; Lý luận 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]