Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.63.35; 13.11.46 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thái Sơn; Nguyễn Văn Sang 
  Nhan đề: Bản sắc văn hóa dân tộc và vấn đề xây dựng nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 
  Nguồn trích: Nghiên cứu con người 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 3-9 
  ISSN: 0328-1557 
  Từ khóa: Văn hóa; Nguồn nhân lực; Dân tộc; Xây dựng; Giai đoạn; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv249 
  [Xem tòan văn]