Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.63.35 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hồ Bá Trâm 
  Nhan đề: Mấy góc nhìn về nguồn nhân lực chất lượng cao với tái cơ cấu kinh tế trong bối cảnh hiện nay 
  Nguồn trích: Nghiên cứu con người 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 10-21 
  ISSN: 0328-1557 
  Từ khóa: Nguồn nhân lực; Cơ cấu kinh tế; Chất lượng; Phát triển 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv249 
  [Xem tòan văn]