Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.10 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lương Thị Hồng 
  Nhan đề: Sự nghiệp giáo dục ở miền bắc trong những năm 1965-1968 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 55-60 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Giáo dục; Lịch sử; Giai đoạn; Miền bắc 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]