Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Thế Hùng; Trịnh Văn Hiệp 
  Nhan đề: Một số quan điểm củ Đảng về chủ nghĩa xã hội (1976-2011) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 61-66 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng; Chủ nghĩa; Xã hội; Quan điểm; Giai đoạn 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]