Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 13.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trương Minh Dục 
  Nhan đề: Một số đặc điểm tính cách con người vùng Duyên hải Nam trung bộ 
  Nguồn trích: Nghiên cứu con người 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 22-29 
  ISSN: 0328-1557 
  Từ khóa: Con người; Tính cách; Đặc điểm; Duyên hải Nam trung bộ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv249 
  [Xem tòan văn]