Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đoàn Tất Thắng 
  Nhan đề: Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam thực trạng và giải pháp 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 67-71 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Kinh tế; Tri thức; Phát triển; Biện pháp; Thực trạng; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]