Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Thị Tính 
  Nhan đề: Một số vấn đề anh ninh nguồn nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam 
  Nguồn trích: Nghiên cứu con người 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 30-40 
  ISSN: 0328-1557 
  Từ khóa: An ninh; Nguồn nước; Đồng bằng; Sông Cửu Long; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv249 
  [Xem tòan văn]