Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Tiến Hùng 
  Nhan đề: Bảo đảm an sinh xã hội - một phương thức bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay 
  Nguồn trích: Nghiên cứu con người 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 41-51 
  ISSN: 0328-1557 
  Từ khóa: Quyền; Con người; Bảo đảm; Phương thức; Xã hội; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv249 
  [Xem tòan văn]