Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Mậu Linh 
  Nhan đề: Công tác dân vận của Đảng ở Tây Nguyên một số kết quả và kinh nghiệm (2004-2012) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 72-75 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng; Dân vận; Công tác; Giai đoạn; Kết quả; Tây Nguyên 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]