Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 03.09.55 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trương Minh Dục 
  Nhan đề: Giá trị lịch sử của Tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 76-81 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Lịch sử; Tổng tuyển cử; Năm; Giá trị 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]