Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 04.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Hữu Quang 
  Nhan đề: Báo chí, công luận và lòng tin trong xã hội 
  Nguồn trích: Nghiên cứu con người 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 52-62 
  ISSN: 0328-1557 
  Từ khóa: Báo chí; Công luận; Xã hội; Nghiên cứu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv249 
  [Xem tòan văn]