Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Thị Duyên 
  Nhan đề: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (2006-2010) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 89-92 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng; Tổ chức; Xây dựng; Cơ sở; Giai đoạn; Hưng Yên 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]