Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lưu Mai Hoa 
  Nhan đề: Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo phát triển đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ (2000-2015) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 93-96 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng; Khoa học; Công nghệ; Trí thức; Lãnh đạo; Phát triển; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]