Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.25 - Trường phổ thông. Sư phạm học trong trường phổ thông. Giáo dục toàn diện 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Ngọc Thống 
  Nhan đề: Tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông mới 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 1-3,14 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Giáo dục; Trung học phổ thông; Chương trình; Tích hợp 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]