Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.19.75 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Tôn Phương Du 
  Nhan đề: Thực hiện chính sách xã hội đối với đồng bào Khmer ở tỉnh Bình Dương (1991-2014) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 97-100 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Chính sách; Xã hội; Đồng bào; Khmer; Thực hiện; Giai đoạn; Bình Dương 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]