Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.63.35; 14.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Quốc Bảo; Phạm Minh Giản; Phạm Hữu Ngãi 
  Nhan đề: Phát triển nguồn nhân lực khoa học giáo dục để hội nhập quốc tế: vấn đề cấp thiết hiện nay 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 8,61 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Khoa học; Giáo dục; Nguồn nhân lực; Quốc tế; Phát triển; Hội nhập 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]