Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Thị Hương 
  Nhan đề: Đảng bộ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng nông thôn mới (2010-2015) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 101-103 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng; Nông thôn; Xây dựng; Lãnh đạo; Giai đoạn; Bình Chánh; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]