Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hà Viết Hải 
  Nhan đề: Quy trình soạn thảo giáo án môn lập trình theo phương pháp dạy học tiến hóa 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 9-11,18 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Lập trình; Giáo án; Giảng dạy; Soạn thảo; Tiến hóa 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]