Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Trọng Phúc 
  Nhan đề: Đại hội XII của Đảng một số vấn đề thực tiễn và phát triển nhận thức lý luận 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 7-12 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng; Đại hội; Lý luận; Phát triển 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]