Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hứa Khánh Vy 
  Nhan đề: Một số nội dụng về xây dựng Đảng qua các kỳ đại hội 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 13-18 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng; Đại hội; Nội dung; Xây dựng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]