Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thị Thái Hà 
  Nhan đề: ảnh hưởng của chiến lược kinh tế hộ gia đình nông thôn đến giáo dục trẻ em gái 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 15-18 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Giáo dục; Trẻ em; Kinh tế; Nông thôn; Gia đình; Chiến lược 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]