Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Lan Phương; Vũ Đức Thông 
  Nhan đề: ứng dụng mô hình học tập 7E trong giảng dạy học phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 19-20,30 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Học tập; Mô hình; Giảng dạy; Học phần; Dữ liệu; Giải thuật 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]