Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Anh Tuấn 
  Nhan đề: Nhận thức của Đảng về nội dung toàn diện, thực chất của dân củ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 23-27 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng; Chủ nghĩa xã hội; Dân chủ; Nội dung; Đổi mới; Giai đoạn; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]