Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Hữu Đổng 
  Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý Đảng - lòng dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 28-31 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân tộc; Xây dựng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]