Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.25 - Trường phổ thông. Sư phạm học trong trường phổ thông. Giáo dục toàn diện 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Thị Mai 
  Nhan đề: Tự đặt câu hỏi khi đọc -hiểu văn bản trữ tình ở trung học phổ thông 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 21-23,55 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Trung học phổ thông; Văn bản; Câu hỏi; Trữ tình; Đọc 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]