Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hà Thị Mỹ Hạnh; Yên Ngọc Trung 
  Nhan đề: Thực hiện quan điểm "lời nói đi đôi với việc làm" của Hồ Chí Minh trong rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 32-35 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Cán bộ; Đảng viên; Thực hiện; Rèn luyện; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]