Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thanh Quang 
  Nhan đề: Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 36-40 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng Cộng sản; Nông nghiệp; Phát triển; Hồ Chí Minh; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]