Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Mỵ Giang Sơn 
  Nhan đề: Lựa chọn đề tài và cách tiếp cận nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 27-30 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Giáo dục; Khoa học; Nghiên cứu; Đề tài; Quản lí 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]