Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.35 - Giáo dục đại học và cao đẳng. Sư phạm học trong các trường đại học và cao đẳng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Văn Hùng 
  Nhan đề: Lãnh đạo trong xây dựng văn hóa chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 31-33 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Đại học; Giáo dục; Văn hóa; Xây dựng; Lãnh đạo; Cơ sở 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]