Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Hoàn 
  Nhan đề: Hợp tác giáo dục Việt Nam - ASEAN (2001-2006) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 41-46 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Giáo dục; Hợp tác; Giai đoạn; Việt Nam; ASEAN 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]