Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Quang Mạnh 
  Nhan đề: Tìm hiểu về hợp tác an ninh Việt Nam - Lào 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 47-50 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: An ninh; Hợp tác; Việt Nam; Lào 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]