Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.35.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Thị Yến; Đậu Thị Lê Hiếu 
  Nhan đề: Tăng cường tính tương tác giữa các trường cao đẳng, đại học với doanh nghiệp trong quá trình giáo dục và đào tạo 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 36-38 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Cao đẳng nghề; giáo dục; Đào tạo; Doanh nghiệp; Tương tác 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]