Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.15.03 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hà Anh Tuấn 
  Nhan đề: Quan hệ Việt Nam - ấn Độ trong bối cảnh "chính sách hướng đông" 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 51-53 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Chính sách hướng đông; Quan hệ; Việt Nam; ấn Độ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]