Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 03.09.55 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Viết Nghĩa 
  Nhan đề: Hoàng Văn Thụ với việc xây dựng lực lượng cách mạng ở Bắc Kỳ (1928-1944) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 54-61 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Cách mạng; Hoàng Văn Thụ; Xây dựng; Lực lượng; Giai đoạn; Bắc Kỳ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]