Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 03.09.55 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương 
  Nhan đề: Nhân dân các tỉnh vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú đấu tranh chính trị đòi thi hành hiệp định Giơneve (1954-1956) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 62-67 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Hiệp định; Giơneve; Chính trị; Nhân dân; Giai đoạn; Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Quảng Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]