Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Thúy Dung 
  Nhan đề: Các nguyên nhân gây stress ở cán bộ quản lí giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 49-51 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Giáo dục; Quản lí; Cán bộ; Stress; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]