Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Đình Bắc 
  Nhan đề: Sự sáng tạo của Đảng trong giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 72-75 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng; Chính trị; Kinh tế; Sáng tạo; Đổi mới 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]