Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 03.09.55 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Chu Đình Lộc 
  Nhan đề: Qúa trình chuyển biến của phong trào yêu nước và sự ra đời của tổ chức Đảng Cộng sản Việt ở tỉnh Khánh Hòa (1925-1930) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 76-80 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng Cộng sản; Phong trào; Tổ chức; Biến đổi; Giai đoạn; Khánh Hòa 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]