Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Ngô Thị Lan Hương 
  Nhan đề: Qúa trình đổi mới nhận thức của Đảng bộ thành phố Hà Nội về phát triển nông nghiệp bền vững (1986-2015) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 81-86 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng bộ; Nông nghiệp; Đổi mới; Phát triển; Giai đoạn; Hà Nội 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]