Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.29 - Giáo dục trong các trường đặc biệt, trường bổ túc văn hoá. Trường dân tộc nội trú. Trường chuyên. Giáo dục trẻ em khuyết tật, chậm phát triển. xoá nạn mù chữ 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thị Yên 
  Nhan đề: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 56-58 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Giáo dục; giáo viên; Dân tộc thiểu số; Tiểu học; Đổi mới; Phát triển 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]