Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 82.13.27 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trịnh Văn Chiến 
  Nhan đề: Vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
  Nguồn trích: Tổ chức nhà nước 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 8-12 
  ISSN: 0868-3697 
  Từ khóa: Quốc hội; Hội đồng nhân dân; Bầu cử; Tổ chức; Đại biểu; Vị trí; Vai trò; Giai đoạn 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv 74 
  [Xem tòan văn]