Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 82.13.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lâm Hải Giang 
  Nhan đề: Về mối quan hệ phối hợp trong chuẩn bị kỳ họp và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân ở tỉnh Bình Định 
  Nguồn trích: Tổ chức nhà nước 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 37-39 
  ISSN: 0868-3697 
  Từ khóa: Hội đồng nhân dân; Tổ chức; Nghị quyết; Quan hệ; Thực hiện; Bình Định 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv 74 
  [Xem tòan văn]