Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Viết Lộc 
  Nhan đề: Tư tưởng và văn hóa lãnh đạo, quản lý của Việt Nam 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 4-7 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Văn hóa; Tư tưởng; Quản lý; Lãnh đạo; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]