Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.71.03 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phan Thế Công 
  Nhan đề: Phát triển công nghiệp sáng tạo ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 8-11 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Công nghiệp; Sáng tạo; Trung Quốc; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]