Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.71.07 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hồ Thị Diệu ánh 
  Nhan đề: Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp: giải pháp cơ bản phát triển kinh tế hiện nay 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 19-21 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Nông nghiệp; Sản xuất; Tư duy 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]