Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.02 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đào Đặng Hùng 
  Nhan đề: Kinh nghiệm quốc tế về quản lý trần nợ công và bài học cho Việt Nam 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 4-7 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Nợ công; Quản lý; Quốc tế; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]