Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Thu Hoài 
  Nhan đề: Tương quan lực lượng giữa các nước lớn và những thách thức đối với Việt Nam 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 22-23,35 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Lực lượng; Quốc gia; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]