Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.71.03 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Huy Hà; Nguyễn Thanh Bình 
  Nhan đề: Kết hợp công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia theo hướng thúc đẩy lượng dụng hóa công nghệ 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 12-14 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Công nghiệp; Công nghệ; Quốc phòng; Quốc gia 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]