Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.63.35 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Đăng Bộ; Nguyễn Quang Tạo 
  Nhan đề: Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ quân sự đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội theo tinh thần Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 24-26 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguồn nhân lực; Khoa học; Công nghệ; Quân sự 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]