Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Viết Lộc 
  Nhan đề: ảnh hưởng của văn hóa đối với hoạt động ra quyết định của nhà lãnh đạo doanh nghiệp 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 15-18 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Doanh nghiệp; Văn hóa; Lãnh đạo 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]