Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.71.67 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Hải Thanh 
  Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quân đội hiện nay 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 27-29 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Kinh doanh; Quân đội; Doanh nghiệp; Sản xuất 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]