Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.39 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Văn Dân; Nguyễn Trung Hiếu 
  Nhan đề: Lạm phát kỳ vọng và các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 19-22 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Lạm phát; Cơ chế; Doanh nghiệp; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]