Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Quốc Cường 
  Nhan đề: Cải cách thể chế kinh tế ở các nước á - Phi qua một số công trình nghiên cứu 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 30-32 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Công trình; Cải cách; Quốc gia; Châu á; Châu Phi 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]