Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lương Ngọc Minh 
  Nhan đề: Phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 33-35 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Giáo dục; Đào tạo; Hội nhập; Quốc tế; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]