Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.39 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Giáp Đăng Kha 
  Nhan đề: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam theo hướng chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 23-26 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Tài chính; Kế toán; Báo cáo; Quốc tế; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]