Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.32 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Ngọc Kỳ 
  Nhan đề: Thị trường chứng khoán các công ty đại chúng chưa niêm yết ở một số quốc gia 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 27-29 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Chứng khoán; Niêm yết; Thị trường; Quốc gia 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]