Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.65 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Chính 
  Nhan đề: Quốc tế hóa doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam, hợp tác và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 30-33 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Bảo hiểm; Doanh nghiệp; Toàn cầu hóa; Quốc tế; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]