Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.71.07 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Bá Tâm 
  Nhan đề: Tiêu chí đánh giá và những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 42-44 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Nông nghiệp; Cơ cấu; Chuyển dịch; Tiêu chí 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]