Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Thị Mỹ Tâm 
  Nhan đề: Mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghê An đến năm 2020 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 38-40 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Thương mại; Mô hình; Nghệ An 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]